I INHERIT WHAT YOU LOST

„ZDĚDÍM, TO, CO JSI ZTRATIL”

(For English scroll down)

Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kaliningrad, Kavkaz, Rusko, Tatarstán, Čečensko a Severní Osetie

Umělci: Yanka Rondo, Aynur Abutalibova, Maria Balas, Duo ze severního Kavkazu, Intizor Otaniyozova, Varvara Sudnik, 1/13

Vernisáž: 29. 05. 2024
Trvání výstavy: 30. 05. – 19. 06. 2024


Mladí umělci ze zemí Východního partnerství a Střední Asie zkoumají “disonantní dědictví”, které zahrnuje hmotné i nehmotné pozůstatky náročných časů 20. století.
Výstava představí umělecké reflexe reagující na složitou historií pomoci architektury; budov, pomníků, městských prvků, a to z historickými vazbami na války, kolonizaci, pronásledování a propagandu.Dědictví je totiž jak prvkem fyzického prostoru, tak politickým mechanismem, zdrojem i traumatem. Individuální, osobní příběhy vstupují do dialogu s oficiální historií a zavedenými geografiemi. Poskytnutím prostoru umělcům z těchto regionů se projekt otevírá různým přístupům a perspektivám existujícím v jednom čase a prostoru a odmítá nadřazenost „homogenního sledu událostí odpovídajícího vizi vítězů“, jak napsala Simona Škrabec v souvislosti s úvahami W. Benjamina o pojetí dějin. Umění se stává nástrojem k objevování oné části minulosti, která byla vymazána z oficiální paměti, a dějiny se stávají souhrnem individuálních osudů.Výstava vznikla na základě otevřené výzvy, po které probíhaly půl roku série setkání, workshopy a diskuse mezi vybranými umělci, kurátorkami a pozvanými profesionály.

Kurátorky: Tamara Moyzes, Aleksandra Artamonova

Prednáška / DOPROVODNÝ PROGRAM:- 01. 6. v 18 hodin:

𝐔𝐍𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄𝐃 𝐖𝐀𝐑: 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐘, 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘, 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐘 𝐈𝐍 𝐀𝐒𝐓𝐀𝐍𝐀Jak umělci a aktivisté Astany reflektují dramatické změny v městské a přírodní krajině? Mohou obyvatelé hlavního města Kazachstánu získat zpět své právo na město a právo na paměť?

𝐓𝐞𝐦𝐢𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐈𝐬𝐤𝐚𝐤𝐨𝐯 je architekt, výzkumník, kulturní aktivista a kurátor z Astany.https://www.facebook.com/events/3691627394449360/

Producent projektu: Olesya Radilova
Text: Joanna Szczepanik, Olesya Radilova, Tamara Moyzes
Děkujeme odborníkům zapojeným do projektu:
Altyn Kapalova (Kyrgyzstán)
Pavel Bannikov (Kazachstán)
Sevil Huseynova (Ázerbájdžán/Německo)
Sergej Rumjancev (Ázerbájdžán/Německo)
Joanna Szczepanik (Polsko)
Ala Goldblum-Elczewska (Dánsko)
Eryk Krasucki (Polsko)

Grafický dizajn: Olga Ilicheva, Shlomi Yaffe
Fotograf: Ptaszyński Adam

Projekt „I Inherit What You Lost“ realizuje Nadace Floating EKA ve spolupráci s Divadelním centrem Kana, Lokatorne, Akademií umění ve Štětíně a Artivist Lab v Praze.

Výstava byla po prvé prezentována 14. dubna 2024 v polském Štětíně, Locatorne.

Photos: Josef Rabara

I INHERIT WHAT YOU LOST

Azerbaijan, Armenia, Belarus, Caucasus, Kazakhstan, Kaliningrad, Russia, Tatarstan, Chechnya and North OssetiaArtist: Yanka Rondo, Aynur Abutalibova, Maria Balas, The duo from the North Caucasus, Intizor Otaniyozova, Varvara Sudnik, 1/13

Opening: 29. 05. 2024 at 7 pm
Duration of the exhibition: 30. 05. – 19. 06. 2024


Young artists from the countries of the Eastern Partnership and Central Asia explore the “dissonant heritage”, which includes tangible and intangible remnants of the challenging times of the 20th century. The exhibition will present artistic reflections responding to the complex history via architecture; buildings, monuments, and urban elements, with historical links to wars, colonization, persecution, and propaganda.For inheritance is both an element of physical space and a political mechanism, both a resource and a trauma. Individual, personal narratives enter into dialogue with official history and established geographies. By giving voice to the artists of these regions, the project opens up to the presence of different approaches and perspectives existing in a single time and space, rejecting the primacy of a “homogenous sequence of events conforming to the vision of the victors” , as Simona Škrabec wrote in relation to W. Benjamin’s reflections On the Concept of History. Art becomes a tool to discover that part of the past which has been erased from official memory, and history becomes the sum of individual fortunes.The exhibition was created on the basis of an open call, after which a series of meetings, workshops and discussions between selected artists, curators and invited professionals took place for half a year.

Curators: Tamara Moyzes, Aleksandra Artamonova

Accompanying program;- 01. 06 at 6pm:

Lecture / 𝐔𝐍𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄𝐃 𝐖𝐀𝐑: 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐘, 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘, 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐘 𝐈𝐍 𝐀𝐒𝐓𝐀𝐍𝐀

How do the artists and activists of Astana reflect on the dramatic changes in the urban and natural landscapes? Can the residents of Kazakhstan’s capital city reclaim their right to the city and their right to memory?

𝐓𝐞𝐦𝐢𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐈𝐬𝐤𝐚𝐤𝐨𝐯 is an architect, researcher, cultural activist, and curator from Astana.https://www.facebook.com/events/3691627394449360/

Project producer: Olesya Radilova
Text: Joanna Szczepanik, Olesya Radilova, Tamara Moyzes
We extend our gratitude to the experts involved in the project:
Altyn Kapalova (Kyrgyzstan)
Pavel Bannikov (Kazakhstan)
Sevil Huseynova (Azerbaijan/Germany)
Sergey Rumyantsev (Azerbaijan/Germany)
Joanna Szczepanik (Poland)
Ala Goldblum-Elczewska (Denmark)
Eryk Krasucki (Poland)

Graphic design: Olga Ilicheva, Shlomi Yaffe
Photos by: Ptaszyński Adam

“I Inherit What You Lost” is a project accomplished by the Floating EKA Foundation in partnership with the Kana Theatre Centre, Lokatorne, the Academy of Art in Szczecin and Artivist Lab in Prague.

The exhibition was launched in Szczecin, Poland, at Locatorne on 14th of April 2024.