Limity lidských emocí

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒚 𝒍𝒊𝒅𝒔𝒌ý𝒄𝒉 𝒆𝒎𝒐𝒄í

❖ 𝑳𝒆𝒏𝒌𝒂 𝑲𝒍𝒐𝒅𝒐𝒗á ❖

Koncept výstavy “Limity lidských emocí” vznikl 24. února 2022 na rezidenci v L´Espace v jihofrancouzském městě Loupian. Samotné datum odkazuje na ruskou invazi na Ukrajinu a začátek války. Výstava je připomínkou dvouletého utrpení a poukazuje na fakt, že válka stále přetrvává.

Výstava Lenky Klodové „Limity lidských emocí” se odkazuje na primární lidský pocit, jakým je „strach“. Klodová říká: “V nespravedlivé válce Ruska proti Ukrajině mi nezbývá než poslouchat zprávy.” 1 Bezmocnost v neschopnosti změnit fyzicky danou situaci. Nechtěně se ocitáme v pasivní roli diváka. Jak se tedy dá vypořádat emočně, a hlavně eticky, s realitou, že každý z nás se stává dennodenně svědkem přímého přenosu války? „Válečné zločiny přestaly existovat na úrovni vzdálené reality. Jsou teď s námi po celou dobu, krmí naše senzacechtivá média.“ 2 Je něco úplně jiného přežít válku fyzicky, přímo na místě konfliktu, cítit fyzický strach, potit se, třást se či při bombardovaní a sirénách přežít panický záchvat nebo vidět své nejbližší zraněné či umírat. V takové chvíli jde o to nejdůležitější, a to je přežít, přežít spolu s těmi, které miluješ. V téhle situaci se ani jeden civilista neocitne dobrovolně.

Přes tato fakta formuje nejistota a strach „online pozorovatele“ celou naši společnost, a proto by neměla být brána na lehkou váhu. Žijeme v nejistotě a v nejistotě nemůže být nikdo šťastný. Nedokážeme předvídat, co se stane zítra, příští týden, příští měsíc.” 3 

Viliam Flusser nás ve své knize „Moc obrazu“ vyzýval, abychom si kladli otázky a pomocí nich neustále zpochybňovali pravdivost obrazu mediálních komunikačních prostředků. Je ale možné zpochybňovat naši každodenní realitu? Na výstavě Klodová prezentuje, kromě jiného, noviny chronologicky komentující rusko-ukrajinskou válku. Úryvky jsou editované a graficky upravené dle textů Českého rozhlasu Plus a programu „Speciál s Janem Pokorným“. Klodová se vyjadřuje: “Zkouším použít malbu na tělo, abych se zapojila, abych vyjádřila, jak se mě ta událost fyzicky dotýká. Chci se takto stát aktérkou konfliktu.“ 4  

Lenka Klodová nám nabízí funkční manuál, jak se vypořádat s nelehkým úkolem bezmocného online pozorovatele války a nadále zůstat etickým člověkem se zdravými emocemi. Umělkyně hledá pomocí malby na vlastní tělo fyzické procítění: „Prožít tuto válku v roli plátna, na kterém se zachycují zprávy.“ 5

Výsledkem tohoto emočního a fyzického prožitku je šestice rollupů v životní velikosti, na kterých jsou fotky umělkyně a záznamy jejího pomalovaného těla. Samotné tělo funguje jako kalendář či válečný zpravodaj, na čele najdeme namalované datum. Na zemi přesně pod fotkou v životní velikosti leží otisk jako stín těla umělkyně, ten splývá s bílou podlahou.

Klodová záměrně pracuje na výstavě „Limity lidských emocí” s trapností, která je blízko k slovu ponížení, a to je představitelem či atributem strachu. Tímto činem se umělkyně záměrně zmocnila situace, nezůstala pasivní a přetransformovala svůj traumatický zážitek ze stále přetrvávající války a bezmocného přehrávání zpráv do fyzického prožitku. Já jsem nazvala tyto fotografie v životní velikosti „Klodové armáda/ Klodová Army“ bojující proti bezmocnosti z přímého přenosu války.

Termín výstavy: 06. 03. – 31.03. 2024
Kurátorka: Tamara Moyzes

Partneři: MKČR, MHMP, SFK, Kampus Hybernská
Výstava vznikla za podpory Fakulty výtvarných umění VUT v Brně


1 Citát: Lenka Klodová, Lupian, Franncie, 2022
2 Morální Slepota, Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis
3 Morální Slepota, Zygmunt Bauman
4 Citát: Lenka Klodová, Lupian, Franncie, 2022
5 Citát: Lenka Klodová, Lupian, Franncie, 2022

𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒔 𝒐𝒇 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒏 𝑬𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

❖ 𝑳𝒆𝒏𝒌𝒂 𝑲𝒍𝒐𝒅𝒐𝒗á ❖

The concept for the exhibition “The Limits of Human Emotion” was created on 24 February 2022 during a residency at L’Espace in the southern French town of Loupian. The date refers to the Russian invasion of Ukraine and the beginning of the war. The exhibition commemorates two years of suffering and highlights the fact that the war is still ongoing.

Lenka Klodová’s exhibition “The Limits of Human Emotions” refers to the primary human emotion of “fear”. Klodová says: “In Russia’s unjust war against Ukraine, I have no choice but to listen to the news.” 1 Helplessness in the inability to physically change the situation. We involuntarily find ourselves in the passive role of a spectator. So how do we deal emotionally and, more importantly ethically, with the reality that each of us is witnessing war live daily? “War crimes no longer exist at the level of a distant reality. They are now with us all the time, fed by our sensation-seeking media.”2 It is something quite different to physically survive the war, to be in the middle of the conflict, to feel physical fear, to sweat, to tremble, or to survive a panic attack when bombs and sirens sound, or to see loved ones injured or dying. At such a moment, the most important thing is to survive, to survive together with those you love. No civilian is in this situation by choice.

Despite these facts, the uncertainty and fear of the “online spectator” shape our entire society and should not be taken lightly. “We live in uncertainty, and no one can be happy with that. We cannot predict what will happen tomorrow, next week, next month.”3 

In his book ‘The Power of the Image’, Viliam Flusser challenged us to ask questions and use them to constantly question the veracity of the image of media communication.   Can we also question our everyday reality? The exhibition presented by Klodová includes chronologically arranged newspapers commenting on the Russian-Ukrainian war, edited, and graphically adapted from texts of Czech Radio Plus and the programme ‘Special with Jan Pokorný’, among other things. Klodová says: “I try to get involved with body painting, to express how the event affects me physically. In this way, I want to become an actor in the conflict.”4  

Lenka Klodová provides a practical guide on managing the challenging role of a helpless online observer of war and remaining an ethical person with healthy emotions. The artist uses her body as a canvas to create physical empathy: “To experience this war as a canvas on which to capture the news”.5

The artist created six life-size rollups featuring photos of herself and images of her painted body as a result of this emotional and physical experience. The body serves as a calendar or war bulletin, with the date painted on the forehead. An imprint of the artist’s body lies on the ground below the life-size photo, merging with the white floor.

In the exhibition ‘Limits of Human Emotions’, Klodová intentionally uses awkwardness to represent fear, which is closely related to the feeling of humiliation. By doing so, the artist takes ownership of the situation and transforms her traumatic experience of the ongoing war and the helpless replay of the news into a physical experience. I called these life-size photographs ‘Klodové armáda/Klodová Army’, depicting the struggle against the helplessness of witnessing war.

Lenka Klodová Lenka Klodová is a visual artist, performer, sculptor, and teacher who has been active on the Czech art scene since the 1990s. She explores the human body in a broad and complex context that extends beyond its physical boundaries into the social and political spheres.  Her work addresses topics such as intimacy, sexuality, motherhood, and interpersonal relationships. She focuses on social and societal constructs and stereotypes, mainly from a gender perspective. Her work explores the dynamics, behaviour, and situations that arise from these social structures. It is often ambivalent and subversive, making the complexity and ambiguity of established categories, opinions, and beliefs visible.

Exhibition duration: 06. 03. – 31.03. 2024
Curator: Tamara Moyzes

Partners: MKČR, MHMP, SFK, Campus Hybernská
The exhibition was created with the support of the Faculty of Fine Arts of VUT in Brno


1 Quote: Lenka Klodová, Lupian, Franncie, 2022
2 Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity, Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis, 2013
3 Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity, Zygmunt Bauman, 2013
4 Quote: Lenka Klodová, Lupian, Franncie, 2022
5 Quote: Lenka Klodová, Lupian, Franncie, 2022