Memories of ancestors

Výstava Vzpomínky na předky/Memories of Ancestors představuje díla Samiho Mustafy věnovaná intimitě rodinných vztahů a osobním vzpomínkám jako citovému faktoru, který se otiskuje do duše člověka. Kurátorským záměrem výstavy, realizované Tamarou Moyzes, bylo nahlédnout individuální a kolektivní paměť jako prostředek mezigeneračního přenosu kulturního dědictví. V návaznosti na to název a koncept výstavy reflektují paměť ze dvou úhlů: portrétní tapisérie důležitých členů rodiny utkaná z pomíjivého tkaniva vzpomínek ilustruje intimní a osobní dimenzi vzpomínání na milované osoby. Další vrstvou je paměť jako medium přenosu, které v mentálním a emočním smyslu zpřítomňuje tkanivo rodu a jeho pokračování.  

Antologie pohádek a příběhů z roku 2022 nazvaná Paramisija katro papus (Pohádky mého dědečka) vznikla díky sběratelskému úsilí čtyř výzkumníků, jež materiály nahrávali v romských komunitách v Kosovu. Touto sbírkou umělec vzdává hold storytellingu jako umění, které univerzálně má dar lidi spojovat bez ohledu na původ a rozdíly, ale také jako jeho srdci blízkému žánru romské orální tradice.  Skrze vyprávění s přáteli, sousedy a příbuznými Sami vyvolával a materializoval esprit svého zesnulého dědečka, jehož anekdoty, které v dětství miloval, z jeho paměti již vybledly a zanechaly po sobě jen hluboce vrytý emocionální otisk. V souladu s romským rčením, že děti jsou našim největším bohatstvím, autor k tomuto kolaborativním projektu přizval romské děti jako ilustrátory*ky. Výstava tedy prezentuje jednotlivé příběhy, ilustrace a také biografické portréty participujících dětí.

V podobném duchu také dokumentární film z roku 2023 Melody Memory (Paměť melodie) vykresluje hudbu jako paměťové medium, které zaznamenává, konzervuje a „přehrává“ obrazy minulých situací, vrací do starých emocí a navozuje dávno zapomenuté  senzorické počitky. Ústřední protagonista dokumentu – vnuk významného romského akordeonisty, dnes také profesionální hudebník (nejsou jmenovaní) – sdílí své vnímání hudby jako brány do jiných světů a zároveň na ni nahlíží prizmatem mezigeneračního rozdílu. Zatímco v minulosti se lidé učili jeden od druhého, dnešní generace se učí zejména prostřednictvím internetu a je ochuzena jednak o sociální kontext, ale také tělesnou zkušenost učení (když například učitel polohuje prsty žáka do správného prstokladu). Dalším rozdílem ve zkušenostech a možnostech tehdejších a dnešních hudebníků*ic je současná bezprecedentní míra dostupnosti vzdělávacích pramenů: dříve se například noty kupovaly, zatímco dnes je téměř vše dostupné online. Druhá část dokumentu je věnována příteli Samiho Mustafy (nejmenován), který učí romské děti hudbě. Učí je znát a oceňovat svoje kulturní dědictví a umožňuje jim zažít radost ze společné tvorby. Hudba a společné muzicírování dětem přináší naplnění, posiluje sebevědomí a upevňuje přináležitost k romskému společenství.

Tematicky tato výstava navazuje na předchozí kurátorský projekt Tamary Moyzes z roku 2020 nazvaného Revive/Purano Hangos (Oživení starých hlasů), který se taktéž věnoval intimnímu vztahu s hudbou jako determinujícímu faktoru, jež odlišuje technicky zdatnou interpretaci notového zápisu gádžovským hudebníkem od výkonu romského hudebníka, který do interpretace vkládá i něco víc než profesní dovednost.  Oba projekty se shodně zabývaly také politickou dimenzí kulturního dědictví: zatímco ten předchozí se zaměřoval na otázku toho, kdo má autoritu a zdroje uchovávat a předávat kulturní dědictví (v reakci na to, že romská kultura je prezentována neromskými kulturním pracovníky), současný projekt prezentuje kulturní práci romských aktérů, kteří se angažují v oblasti předávání nehmotného kulturního dědictví.

text: Nikola Ludlová

Sami Mustafa – narozený v roce 1984 v Kosovu, je nezávislý filmař Romského původu, který poskytuje mladým Romům příležitost učit se filmovat svojí Romskou identitu prostřednictvím uměleckých metod. Mladí Romové z osad sami produkují dokumentární filmy. Sami Mustafa založil »Romawood«, produkční agenturu zaměřenou na romskou problematiku a jeden z nejvýznamnějších romských festivalů v Kosovu, »Rolling Film Festival« – filmy natočené Romy a o Romech po celém světě. Je také spoluzakladatelem připravované nové »Romani Film Commission« na podporu romských filmů po celém světě. Romawood organizuje a pořádá Rolling Film Festival v Prištině v koprodukci s Balkan Sunflowers. Romawood také koprodukoval reportáže pro Yekhipe, program v romštině vysílaný na kosovské národní televizi RTK. Sami Mustafa produkoval více než dvacet dokumentů, dokumentárních filmů a hudebních videí o romské kultuře, umění, lidských právech a společenském životě v Kosovu, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Francii a Slovinsku.Melodická paměť, film, 2023


Paramisija katro papus / Příběhy od mého dědečka, kniha, 2022

https://www.romarchive.eu/en/collection/p/sami-mustafa/

Partneři: MKČR, MHMP, SFK, Praha 1, Hate Free Culture, ERIAC, Kampus Hybernská

Photos: Tamir Yaffe

Memories of ancestors

The exhibition Memories of Ancestors features artworks by Sami Mustafa that explore the intimacy of family relationships and personal memories as an affective force imprinting upon the soul of men. The curatorial intention in the exhibition realized by Tamara Moyzes was to address individual and collective memory as a vehicle of intergenerational transmission of cultural heritage. In line with that, the exhibition title and concept reflect a two-fold perspective on memory: portrayals of the important family members woven of the ephemeral fabric of memories point to the intimate and personal dimension of the reminiscences of these cherished figures. From a different viewpoint, the works allude to the role of memory as a conduit for transmission, making the concepts of ancestry and perpetuity tangible in the mind and heart.

The anthology of folk tales entitled Paramisija katro papus (The Fairy Tales of My Grandfather) was created in 2022. The material was acquired by four researchers from Romani groups in Kosovo. The collection is the author’s tribute to storytelling as a universal art that connects people regardless of origins and differences, and as a especially cherished Romani oral tradition. Through the tales narrated by the artist’s friends, neighbors, and family members, Sami invokes and materializes the spirit of his deceased grandfather, whose anecdotes enthralled him during his youth but have since vanished, leaving only emotional impressions etched in the grandchild’s memory. Inspired by the Romani adage that “children are our greatest treasure”, the author engaged Romani children as illustrators for this collaborative work of art. The exhibition presents individual fairytales and illustrations, as well as short biographic portrayals of the participating children.

Similarly, in the film Melody Memory from 2023 the documentary depicts music as a memory medium, which records, conservates, and “replays” images of past situations, calls into being past affections, and elicits long-forgotten sensations. The central protagonist of the documentary, a grandchild of a renowned Romani accordionist, today also a professional musician (both unnamed), shares his perception of music as a doorway to the imagined worlds, but also contemplates music in the intergenerational perspective, comparing the experience of the grandfather’s and his own generation. While in the past, people used to learn from each other, by direct transmission, the contemporary generation learns via the internet in a disembodied way and without appropriate social interaction. Also, the information age brought about unparalleled accessibility to educational resources: previously, note sheets were a necessity for purchase; however, the vast majority of materials are now available online. The second part of the documentary portrays a friend of the author, who teaches Romani children music, thereby empowering them, instilling in them an appreciation for their cultural heritage, and facilitating the experience of collective creation filled with joy.

Thematically, the curator Tamara Moyzes follows up her prior curatorial endeavor from 2020, Revive/Purano Hangos (Resurgence of Old Voices), which similarly explored the significance of an intimate connection to music as a defining factor differentiating a technically proficient rendition of a sheet of music by a gadzo (non-Roma) from one performed by Roma individuals. Notably, both project addressed the political dimension of cultural heritage: whereas the preceding project centered on the question of who possesses the authority and resources to preserve such heritage, the current project presents the cultural work of  the Roma actors who are involved in the transmission of intangible cultural heritage.

text: Nikola Ludlová

𝐒𝐚𝐦𝐢 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚, born in 1984 in Kosovo, is an independent filmmaker who provides young Roma with the opportunity to learn and to express life, experiences, and the identity of Roma through artistic methods, producing documentary films by themselves. Sami Mustafa founded »Romawood“, a production house focusing on Roma issues and one of the most important Roma festivals in Kosovo, the »Rolling Film Festival“ – films made by and about Roma around the world. He is also the co-founder of the upcoming new »Romani Film Commission“ to support Roma Films worldwide. Romawood organizes and stages Rolling Film Festival in Priština in coproduction with Balkan Sunflowers. Romawood also co-produced reports for Yekhipe, the Roma language program broadcasted on Kosovo national television, RTK. Sami Mustafa has produced more than twenty documentaries, docu-fictions, and music videos on Roma culture, art, human rights, and social life in Kosovo, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Poland, France, and Slovenia. Melody Memory, film, 2023
Paramisija katro papus / Stories from mу grandfather, book, 2022

https://www.romarchive.eu/en/collection/p/sami-mustafa/

Partners: MKČR, MHMP, SFK, Praha 1, Hate Free Culture, ERIAC, Kampus Hybernská