Odložená osobnost / Personality Postponed

Ester Geislerová
Odložená osobnost / Personality Postponed

28.02.2020 – 31.03.2020

Krátorka / Curator: Tamara Moyzes
Artivist Lab, Kampus Hybernska, Hybernská 4, Praha 1

Výstava „Odložená osobnost“ se jmenuje stejně jako dílo, které umělkyně připravila speciálně k této výstavě pro galerii ArtivistLab. Vystavená díla Taneček 2009, Koule 2010, Nové mýty 2019 a Odložená osobnost 2020, představují jistou osu osobního života Ester Geislerové. Promítají reflexi ženy – matky od porodu, manželství – rodinných vztahů až k otázce společenských rolí na pomezí hranice mezi veřejným a osobním. Umělkyně vstupuje do svých děl osobně, a to s nebojácnou dávkou sarkasmu. Nebojí se vzbudit pomocí sebeironie tabuizované otázky a problematiku genderových vztahů. Dílo „Odložená osobnost“ s rozhovory tří žen – umělkyň, Pipilotti Rist, Tracey Emin a Anny Daučíkové, propojuje celou výstavu společným kontextem. V textech umělkyně řeší společenské postavení žen, jejich postavení na umělecké scéně, samostatnost, mateřství, co je a co není tabu. Tedy to, co mají všechny ženy společné, to, co ženy spojuje.

Ester Geislerová (*1984) se pustila na pole zkoumání existencionální banality „ženských“ životů, čímž se zařazuje po bok těch autorů, kteří zkoumají lidskou identitu, nezřídka s využitím sebe sama. Pracuje se stereotypy, které autorka osobně nějakým způsobem zažívá ve vlastním životě, či si jich prostřednictvím vlastní zkušenosti všímá u jiných žen. Snaží se smysluplně zapojit do svého díla přemýšlení o vlastním životě, svoji různorodou profesní zkušenost, humor, filmové zpracování a zkušenosti s herectvím. Primárně se věnuje videoinstalacím a zkoumá vztah obrazu a zvuku.

Ester Geislerová v roce 2019 představila v galerii Nody výstavu „Reenactment“. Jednalo se o sólový autorský projekt umělecké dvojice Ester Geislerové a Milana Mazúra, letošního finalisty Ceny Oskara Čepana, rozvíjející jejich dřívější spolupráci. Základním principem jejich práce je náznak nepokoje ve filmové řeči, kritický postoj k poukazování na sociální stereotypy a environmentální uvažování. Výstava navazuje na první společný projekt umělecké dvojice Tekutá láska, který byl realizován ve zlínské galerii Kabinet T v roce 2018. V roce 2017 uspořádaly sestry Geislerovy (Lela, Aňa a Ester) se svou matkou Věrou v trutnovské Galerii Uffo společnou výstavu Rodinný komplex. Ester Geislerová absolvovala Akademii výtvarného umění v oboru Nová média II.

Ester Geislerová
Odložená osobnost / Personality Postponed

The exhibition “Personality Postponed” shares its name with a video art created specifically for this exhibition at the Artivist Lab gallery. Presented artworks ‘Little Dance’ 2009, ‘Balls’ 2010, ‘New Myths’ 2019 and ‘Personality Postponed’ 2020 represent a timeline of Ester Geislers’ personal life. The exhibited artworks highlight reflections of a woman – mother from childbirth, marriage, and family relationships and lead to the question of social tasks at the borderline between public and personal where the artist echoes her personally with a fearless dose of sarcasm and deal with taboo and gender issues with self – irony. The work “Personality Postponed“ gathers interviews of three women artists, Pipilotte Rist, Tracey Emin and Anna Daučíková where they address all common issues that join women together, as social status of women, the position of women on the art scene, independence, motherhood, and the question of what is taboo and what is not.

Ester Geisler (* 1984) has embarked on the field of exploring the existential banality of “female” lives, placing herself alongside those authors who explore human identity, often using themselves. She works with stereotypes, which the author herself in some way experiences in her own life or notices them in connection with her own experience in other women. She tries to engage her work in a meaningful way, thinking about her own life, her diverse professional experience, humour, cinematography and acting experience. She focuses primarily on video installations and explores the relationship between image and sound.

In 2019, Ester Geislerova presented the “Reenactment” exhibition at the NOD Gallery. A solo exhibition of the duo Ester Geislerová and Milan Mazur, this year’s finalist of the Oskar Čepan Award. The basic principle of their work is a hint of unrest in film language, a critical attitude to the subject under consideration, pointing out social stereotypes and environmental thinking. The exhibition is a follow-up to the first joint project of the artistic duo Liquid Love, which was realized in the Zlín Gallery Kabinet T in 2018. Ester Geislerova graduated from the Academy of Fine Arts in the field of New Media II.